Persondatapolitik.

Persondatapolitik – som PDF

PERSONDATAPOLITIK FOR INDRE MISSION I SKIBBILD-NØVLING
1               Generelt
1.1            Denne Persondatapolitik (”Politik”) er gældende for samtlige oplysninger, du giver til os,
                 og/eller vi indsamler om dig, enten som led i et bidragyderforhold, som opført på en fælles
                 adresseliste eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmesider. I
                 Politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger, vi indsamler, hvordan vi håndterer dine
                 oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig mm. Du bør læse denne Politik og
                 henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, du ikke kan acceptere. På vores
                 hjemmeside vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af Politikken.
2               Dataansvarlig
2.1            Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:
                             Skibbild-Nøvling Indre Mission
                             Thorsvej 8
                             7480 Vildbjerg
                             Telefon: 9713 7231
                             E-mail: ca-an@hotmail.com
                             CVR-nr.: 33907044
                 (Herefter ”Organisationen”)
2.2            Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er EuropaParlamentets
                 og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske
                 personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, om fri udveksling af sådanne
                 oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil
                 kommer den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende
                 bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af
                 personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger fremsat den 25. oktober 2017.
2.3            Alle spørgsmål vedrørende nærværende Politik, behandlingen af dine oplysninger samt
                 mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til:
                             c/o Carl Nielsen
                             Skibbild_Nøvling Indre Mission
                             Thorsvej 8
                             7480 Vildbjerg
                             Telefon: 9713 7231
                             E-mail: ca-an@hotmail.com

3               Definitioner
3.1            Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:

                       Personoplysninger                                 Enhver for form information om en identificeret eller
                                                                                         identificerbar fysisk person. Det vil sige alle
                                                                                         oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller
                                                                                         i kombination, kan identificere en bestemt fysisk
                                                                                         person.

                       Dataansvarlig                                          Den fysiske eller juridiske person, offentlige
                                                                                         myndighed, institution eller et andet organ, der
                                                                                         alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål
                                                                                         og med hvilke hjælpemidler, der må foretages
                                                                                         behandling af personoplysninger.

                       Databehandler                                         Den fysiske eller juridiske person, offentlige
                                                                                         myndighed, institution eller et andet organ, der
                                                                                         behandler personoplysninger på den dataansvarliges
                                                                                         vegne.

                       Behandling                                              Enhver aktivitet eller række af aktiviteter, som
                                                                                         involverer brug af personoplysninger, fx indsamling,
                                                                                         registrering, systematisering, ændring af, søgning i,
                                                                                         sammenstilling, overdragelse eller videregivelse til
                                                                                         personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for
                                                                                         Organisationen.

                       Særlige kategorier af                                                                                                                                                                                           personoplysninger     

                                                                                         Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk,                                                                                                                                   religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt
                                                                                         tilhørsforhold, helbredsoplysninger herunder
                                                                                         genetiske data, biometrisk data med henblik
                                                                                         på identifikation samt oplysninger om en fysisk
                                                                                         persons seksuelle forhold eller seksuel orientering
                                                                                         (følsomme oplysninger).
                                                                                         Persondataforordningen Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU)
                                                                                         2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske
                                                                                         personer i forbindelse med behandling af personoplysninger,
                                                                                         om fri udveksling af sådanne oplys-
                                                                                         ninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med
                                                                                         tilhørende regulering.

                       Databeskyttelsesloven                         Den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af
                                                                                         forslag til lov om supplerende bestemmelser til
                                                                                         forordning om beskyttelse af fysiske personer i
                                                                                         forbindelse med behandling af personoplysninger og
                                                                                         om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)
                                                                                         fremsat den 25. oktober 2017.
4               Formål med behandlingen af dine personoplysninger
4.1            Afhængig af, om du er bidragyder hos os eller måske blot bruger af vores hjemmesider, er vi
                 forpligtede til behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de
                 ydelser, du efterspørger, og dels leve op til de forpligtelser, vi har som forening. Dette gælder
                 både ved håndtering af dine adresseoplysninger og dine eventuelle bidrag – medmindre du
                 vælger at bidrage anonymt.
5               De personoplysninger, som vi behandler om dig
5.1            Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:
5.1.1         Når du er bidragyder hos os, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: Navn,
                 adresse, postnummer, by, telefonnummer og e-mailadresse. Afhængig af dit forhold til os
                 indsamler vi oplysninger om dit CPR-nr., eksempelvis hvis du skal have fradrag for eventuelle
                 bidrag, eller såfremt vi har en indberetningspligt.
5.1.2         Når du fremgår af den fælles adresseliste over personer, der har tilknytning til arbejdet på den
                 ene eller anden måde, indsamler vi: Navn, adresse og e-mailadresse. Du vil blive bedt om at
                 underskrive en samtykkeerklæring, hvoraf adresselistens formål vil fremgå. Et samtykke kan
                 altid trækkes tilbage. Se mere pkt. 11.6
5.1.3         Når du besøger vores hjemmesider og klikker dig rundt i vort univers, indsamler vi data
                 vedrørende dine bevægelser mellem forskellige sider og tjenester samt i visse tilfælde også din
                 IP-adresse. Hvis du fra en af vores hjemmesider kontakter os via formularer eller tilmelder dig
                 nyhedsmails, indsamler vi dit navn og din e-mailadresse.
5.1.4        Vi indsamler ingen særlige kategorier af personoplysninger om dig.
6               Cookies
6.1            På vores hjemmesider gøres der brug af ”cookies” til at styre login samt til at indsamle
                 webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres
                 på din computers harddisk eller din mobile enhed. Cookies betyder, at du mere effektivt og
                 nemmere kan bruge hjemmesiden. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som
                 indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer.
                 Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie således, at du altid
                 har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå
                 funktionen fra. Hvis du gør det, vil hjemmesiden dog ikke fungere optimalt. Cookierne
                 indeholder ikke personoplysninger såsom oplysninger om dit navn, din e-mailadresse eller andre
                 personlige oplysninger udover, hvad der måtte fremgå af nærværende Politik. Du kan læse om
                 vores cookiepolitik her: (link til placering for cookiepolitik).
7               Sådan behandler vi dine personoplysninger
7.1            Helt konkret bruger vi dine personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du er
                 bidragyder hos os, står på vores adresseliste, eller om du alene er bruger af vores hjemmesider.
7.1.1         Er du bidragyder hos, os anvender vi dine personoplysninger til at:
                 •     administrere dine indbetalinger;
                 •     sende dig nødvendig information om dine bidrag;
                 •     indberette dine bidrag til vores hovedorganisation – Kirkelig Forening for den Indre Mission
                       i Danmark, som foretager samlet indberetning til SKAT, så dine bidrag fremgår af din
                       selvangivelse;
                 •     sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med
                       den til enhver tid gældende markedsføringslov;
7.1.2         Er du med på vores adresseliste, anvender vi dine personoplysninger til at:
                 •     opdatere adresselisten mindst 1 gang årligt;
                 •     sende listen til alle, der har givet samtykke til at stå på listen;
7.1.3          Er du alene bruger af vores hjemmesider, anvender vi dine personoplysninger til at:
                 •     stille funktionaliteterne på vores hjemmesider, herunder kontaktformularer og nyhedsmails,
                       til rådighed for dig;
                 •     udarbejde statistik om din færden på vores hjemmesider;
                 •     optimere vores hjemmesiders indretning;
8               Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig?
8.1            Når du giver et bidrag til os, eller indgår anden form for aftale med os, behandler vi dine
                 almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. Det juridiske grundlag for
                 behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet
                 behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig.
8.2            Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger fordi, vi har en legitim
                 interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f),
                 medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud
                 for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.
8.3            I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det kan fx
                 være til brug for dokumentation af transaktionsspor i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi
                 skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som
                 regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til
                 SKAT, så du kan få fradrag for dine bidrag til os. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse
                 af CPR-nr., jf. skattekontrolloven, og det er grundlaget for vores behandling af oplysninger om
                 dit CPR-nr.
8.4            I tilfælde hvor du afgiver oplysninger til en adresseliste, vil vi hvor der ikke findes andet
                 grundlag, finde grundlag for behandlingen i Persondataforordningens artikel 6, stk 1 litra a.
8.5            Såfremt du afgiver eller har afgivet særlige kategorier af personoplysninger (følsomme
                 oplysninger) til os, så er grundlaget for vores behandling Persondataforordningens artikel 9,
                 stk. 2 (d), idet vi er et organ, som ikke arbejder med gevinst for øje, og idet vores sigte er af
                 religiøs art. Behandlingen af dine særlige kategorier af personoplysninger (følsomme
                 oplysninger) foretages som led i vores legitime aktiviteter med henblik på at udleve
                 Organisationens formål: ”Lede til Jesus – leve i ham”. Derudover sker behandlingen af dine
                 oplysninger under den betingelse, at du, på grund af Organisationens formål, er i regelmæssig
                 kontakt med os.
8.6            Er du ikke bidragyder hos os eller med på en adresseliste, men fx blot bruger af vores
                 hjemmeside, har vi – i begrænset omfang – brug for at kunne administrere de oplysninger, som
                 du selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering. Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IPadresser,
                 der har besøgt vores hjemmeside. En IP-adresse kan være en personoplysning, og
                 såfremt vi behandler din IP-adresse, så vil det ske på samme grundlag som beskrevet ovenfor
                 under pkt. 8.2.
9               Deling af dine personoplysninger
9.1            Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os
                 fx med vores betalinger, IT-drift, hosting mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med
                 eksempelvis vores serviceleverandører og vores bank.
9.2            Vi har også mulighed for at dele dine oplysninger med vores søsterorganisationer i det omfang,
                 at dette er lovligt. Du kan her se en oversigt over disse:
                             Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
                             Korskærvej 25
                             7000 Fredericia
                             Telefon: 45 75 92 61 00
                             E-mail: kontakt@soendagsskoler.dk
                             CVR-nr.: 25 80 17 92

                             Bibellæser-Ringen i Danmark
                             Korskærvej 25
                             7000 Fredericia
                             Telefon: 45 82 27 13 37
                             E-mail: info@blr.dk
                             CVR-nr.: 30 13 25 64
9.3            I tillæg til ovenstående deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som
                 følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT.
10             Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
10.1          Vi opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler:
10.2          Er du bidragyder hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 5 år fra afslutningen af
                 regnskabsperioden, hvor sidste bidrag er givet.
10.3          Er du bruger af vores hjemmeside og samtidig hverken kunde eller bidragyder, opbevarer vi de
                 oplysninger, vi har registret om dig, i op til 3 år fra udgangen af hændelsesåret.
10.4          Er du skrevet på en adresseliste, opbevarer vi dine personoplysninger til samtykkeerklæringen
                 er trukket tilbage, eller du er fraflyttet nærområdet. Dine personoplysninger vil også blive
                 slettet, hvis de er fejlagtige og korrektion ikke er mulig.
11             Dine rettigheder
11.1          Indsigt
11.1.1       Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig. Ved at kontakte os på
                 vores adresse (se pkt. 2.1) kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, vi har registreret
                 om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din
                 indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.
11.2          Berigtigelse og sletning
11.2.1       Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de
                 personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt
                 og i det omfang, det er nødvendigt. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme
                 din anmodning, kontakter vi dig.
11.3          Begrænsning af behandling
11.3.1       Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige
                 oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine
                 personoplysninger.
11.4          Dataportabilitet
11.4.1       Du har ret til at modtage dine personoplysninger (det gælder kun oplysninger vedrørende dig
                 selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
                 (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.
11.5          Indsigelsesret
11.5.1       Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor
                 behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig
                 myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende
                 Politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid
                 udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.
11.6          Tilbagekaldelse af samtykke
11.6.1       Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid
                 ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den
                 behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du
                 ønsker at tilbagekalde dit samtykke.
11.7          Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte
                 rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, du fx har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde,
                 det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.
12             Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger
12.1          Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi
                 indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, vi beder om, kan det
                 have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, oprette
                 dig som bidragyder, etc.
13             Sikkerhed
13.1          Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra
                 det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader
                 vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende
                 passende sikkerhedsniveau.
14             Klage til tilsynsmyndighed
14.1          Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske
                 datatilsyn:
                             Datatilsynet
                             Borgergade 28, 5. sal
                             1300 København K.
                             Telefon: 45 33 19 32 00
                             E-mail: dt@datatilsynet.dk
15             Opdatering af denne Politik
15.1          Organisationen er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af
                 personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne Politik for at
                 holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne
                 Politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af Politikken vil blive offentliggjort på
                 vores hjemmeside sammen med en opdateret version af Politikken.
15.2          Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende Politik i fremtiden, vil blive
                 offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.
                 Denne Politik er senest opdateret 22/5 2018