Vedtægter

Vedtægter for  

Skibbild-Nøvling Indre Mission  

(Hjemmehørende i Herning kommune og i juridisk forstand etableret som en forening med bidragydere som medlemmer)
 • 1. Skibbild- Nøvling IM arbejder på den evangelisk-lutherske folkekirkes grund og er en del af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Formålet er ved forkyndelse af evangeliet at hjælpe med til Guds riges udbredelse og at styrke det kristne fællesskab – at lede til Jesus og leve i Ham.
 • 2. Møderne, der afholdes i Menighedshuset, er offentlige.
 • 3. Udgifterne vedrørende Menighedshusets drift dækkes ved frivillige årsbidrag. Bidragyderne har et år efter den første indbetaling stemmeret på generalforsamlingen. Ægtepar, som bidrager i fællesskab, har begge stemmeret.
 • 4. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og bekendtgøres mindst 30 dage før i programmet. Ved generalforsamlingen gives beretning om arbejdet, og sidste års regnskab, som er revideret af 2 ved generalforsamlingen valgte revisorer, fremlægges til godkendelse. Forslag til drøftelse skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 • 5. Skibbild- Nøvling IM ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand og kasserer. Kassererjobbet kan evt. overlades til en person uden for bestyrelsen. Bestyrelsen er tegnet af formanden og kassereren.
 • 6. Valgbar til bestyrelsen er bidragydere til Skibbild- Nøvling IM, der deltager i dets arbejde.
 • 7. Valget gælder for 2 år og efter tur afgår hvert år henholdsvis 3 og 2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan maximalt finde sted 3 på hinanden følgende gange.
 • 8. Afgår et medlem før valgperiodens udløb, er bestyrelsen frit stillet med hensyn til, om den vil supplere før næste valg.  
 • 9. Bestyrelsen træffer bestemmelser vedrørende Menighedshusets brug. Tvivlsspørgsmål kan overlades til afgørelse af IM´s hovedbestyrelse.
 • 10. Bestyrelsen kan til enhver tid indvarsle til ekstraordinær generalforsamling, når den finder dette påkrævet. Bidragyderne kan også forlange ekstraordinær generalforsamling afholdt, når mindst 1/3 af dem skriftligt tilkendegiver ønske herom.
 • 11. Ændringer eller tilføjelser til gældende vedtægter kan kun ske på en lovlig indkaldt generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte bidragydere stemmer herfor.
 • 12. For opløsning af Skibbild-Nøvling IM kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer på hver af to hinanden følgende generalforsamlinger er for opløsningen – og den sidste generalforsamling skal være indkaldt særlig med henblik på samfundets opløsning.
Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.
Således vedtaget på generalforsamling i Skibbild-Nøvling Menighedshus torsdag den 15.marts 2018.